hot links menu
Powitanie
Witamy Pañstwa na naszych stronach internetowych i zapraszamy do zapoznania siê z informacjami o naszej Przychodni.
 
Przychodnia jest czynna:
od poniedzia³ku do pi±tku: 8.00 - 18.00
w soboty. niedziele i ¶wiêta  przychodnia nieczynna.
 
telefon: (034) 3270-378 
 
Program profilaktyki raka szyjki macicy
Zapraszamy na program profilaktyczny skierowany do grupy kobiet najbardziej zagro¿onych rakiem szyki macicy w wieku od 25 do 59 lat ( nale¿y wzi±æ pod uwagê rok urodzenia) , które w ci±gu ostatnich 3 lat nie mia³y wykonywanego badania cytologicznego.
Daczego profilaktyka raka szyjki macicy? 
 
W Polsce co roku na raka szyjki macicy zapada ¶rednio 4 000 kobiet ( 10 dziennie !), a po³owa z nich umiera , bo zbyt pó¼no zg³osi³y siê do lekarza .
Rak szyjki jest bardzo podstêpny i w pierwszym okresie przebiega bez niepokoj±cych objawów .Jego rozpoznanie jest mo¿liwe dziêki cytologii. To bezpieczne i niebolesne badanie , które pozwala na wykrycie nie tylko wczesnych postaci nowotworu , ale tak¿e stanów , które nie leczone mog± doprowadziæ do jego powstania.
Ka¿da kobieta powinna wykonywaæ cytologiê co trzy lata , je¶li lekarz nie zaleci inaczej. Wczesne wykrycie raka szyjki macicy gwarantuje niemal 100% skuteczno¶æ wyleczenia.
 Akcja badañ cytologicznych trwa ca³y rok .
Rejestracja na badanie osobista lub pod nr tel /034/ 327-03-78
Prosimy zabraæ kartê us³ug medycznych.
 


 
Program profilaktyki gru¼licy
Zapraszamy na program profilaktyki gru¼licy, który skierowany jest do osób doros³ych znajduj±cych siê na li¶cie pielêgniarki poz , nie posiadaj±cych w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gru¿licy, w szczególno¶ci do osób ,które mia³y kontakt z chorym ,lub osób które mj± trudne warunki ¿yciowe mog±ce znacz±co wp³yn±æ na wyst±pienie choroby.
GRU¿LICA jest chorob± zaka¼n± , w przypadku której podczas kaszlu, kichania , odksztuszania , g³o¶nego ¶miechu, mówienia wydala pr±dki gru¿licy i zara¿a osoby znajduj±ce siê w jego otoczeniu.Jeden nieleczony chory zara¿a w ci±gu roku ¶rednio od 10 do 15 osób .
Wystêpowanie gru¿licy zwi±zane jest z warunkami bytowania : ¿ycia ( mieszkanie , od¿ywianie ) ,pracy i wypoczynku.Przyczyn± rozwoju choroby jest os³abiuenie si³ organizmu , które bardzo czêsto spowodowane jest niedo¿ywieniem i z³ymi warunkami mieszkaniowymi.Czynnikami sprzyjaj±cymi zachorowaniu s± równie¿ m.in. cukrzyca, zakarzenie HIV, choroby krwi,choroby nowotworowe, pylica p³uc, schy³kowa niewydolno¶æ nerek.
Wczesne  wykrycie choroby i natychmiastowe ,prawid³owo prawoadzone leczenie ,sprawia ¿e ju¿ po miesi±cu pacjent nie zara¿a otoczenia.
ZWRACAMY SIê Z PRO¶B± DO PACJENTóW PRZYCHODNI ,,BLAMED'' O NIEUTRUDNIANIE PIELêGNIARKOM ¶RODOWISKOWYM   PRZEPROWADZANIA ANKIETY , KTóRA NA CELU MA:
- zmniejszenie wska¼nika zachorowalno¶ci na gru¼licê
- objêcie wczesn± opiek± chorych na gru¼licê
-  skierowanie do lekarza specjalisty
- zmniejszenie wska¼nika ¶miertelno¶ci na gru¼licê 
 
««  start « poprz. 1 2 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 5