hot links menu
Przychodnia

Niepubliczny Zak┬│ad Opieki Zdrowotnej Przychodnia lekarska ,,BLAMED” sp. z o.o.
w Blachowni ul. Sienkiewicza 4

 

Imagerozpocz┬▒┬│ swoj┬▒ dzia┬│alno┬Â├Ž w 2000 roku po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, oferuj┬▒c ambulatoryjne ┬Âwiadczenia medyczne w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Od tego czasu troszczymy si├¬ o zdrowie osób, które nam zaufa┬│y.

Szczególny nacisk k┬│adziemy na:

 • Dost├¬pno┬Â├Ž i szerok┬▒ ofert├¬ us┬│ug
 • Komfort
 • Bezpiecze├▒stwo
 • Profilaktyk├¬ i promocj├¬ zdrowego stylu ┬┐ycia.

    Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel medyczny lekarzy specjalistów, piel├¬gniarek i po┬│o┬┐nych. Wyznajemy zasad├¬ racjonalnego doboru kadr, przez który rozumiemy ┬Âwiadome wi┬▒zanie ludzi o okre┬Âlonych cechach z pracami okre┬Âlonego rodzaju, tak by w optymalny sposób wykorzysta├Ž zawodowe kompetencje, zdolno┬Âci i umiej├¬tno┬Âci pracowników i uzyska├Ž wysok┬▒ efektywno┬Â├Ž ich pracy.

    Polityka zarz┬▒dzania zasobami ludzkimi respektuje zasad├¬, ┬┐e personel jest najcenniejszym zasobem firmy. 

    Wszystkie dzia┬│ania BLAMED-u zmierzaj┬▒ do tego, aby pacjenci byli przyjmowani w komfortowych warunkach, uzyskiwali szybki dost├¬p do ┬Âwiadcze├▒ oraz otrzymywali najbardziej kompetentn┬▒ i kompleksow┬▒ pomoc medyczn┬▒.

    Przychodnia BLAMED to nie tylko zespó┬│ wysoko wykwalifikowanych lekarzy i piel├¬gniarek, to równie┬┐ zespó┬│ ludzi ┬┐yczliwych, otwartych na potrzeby Chorego Cz┬│owieka, to rodzinna, przyjacielska atmosfera. W tej atmosferze ┬│atwiej odzyskuje si├¬ zdrowie!


Niepubliczny Zak┬│ad Opieki Zdrowotnej BLAMED ┬Âwiadczy us┬│ugi medyczne w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

┬Žwiadcze├▒ medycznych udzielaj┬▒:

 • Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej
 • Lekarze specjali┬Âci
 • Piel├¬gniarki
 • Po┬│o┬┐ne

    W ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej otaczamy Pacjentów opiek┬▒ lekarzy medycyny rodzinnej, internistów, pediatrów oraz piel├¬gniarek i po┬│o┬┐nych ┬Ârodowiskowych. Dysponujemy tak┬┐e gabinetem zabiegowym, EKG, USG , punktem szczepie├▒, punktem pobierania bada├▒ laboratoryjnych. Wszystkie porady realizowane s┬▒ na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przez ca┬│y czas prowadzimy zapisy nowych Pacjentów. 

 

Image    Przychodnia ┬Âwiadczy us┬│ugi od poniedzia┬│ku do pi┬▒tku od godziny 08.00 – 18.00
W soboty , niedziele i ┬Âwi├¬ta – przychodnia nieczynna.


Poza godzinami pracy Przychodni Lekarskiej ,,BLAMED’’

tj. od poniedzia┬│ku do pi┬▒tku od godziny 18.00 do 08.00 nast├¬pnego dnia oraz w dni ┬Âwi┬▒teczne i wolne od pracy przez ca┬│┬▒ dob├¬ pacjenci mog┬▒ zg┬│asza├Ž si├¬

- ambulatoryjn┬▒ opiek┬▒ medyczn┬▒ 

-  wyjazdow┬▒ opiek┬▒ lekarsk┬▒ i piel├¬gniarsk┬▒ ( wizyty domowe )

(porada lekarska i gabinet zabiegowy – zastrzyki) przez NZOZ ,, Nasza Przychodnia " w Cz├¬stochowie ul. Wolno┬Âci 46 ( wej┬Âcie od ul. Boya- ┬»ele├▒skiego ) tel:34 324-33-20 , oraz NZOZ ,, Egomedica" w Cz├¬stochowie ul. Orkana 139 B tel:34 366-28-81

- stany bezpo┬Âredniego zagro┬┐enia ┬┐ycia lub zdrowie - pogotowie ratunkowe tel: 999

   Przychodnie BLAMED-u s┬▒ wyposa┬┐one w niezb├¬dny sprz├¬t i spe┬│niaj┬▒ formalno - prawne wymagania przychodni lekarskiej. BLAMED dysponuje w┬│asnym, nowoczesnym sprz├¬tem medycznym:

 • aparat USG z pe┬│nym kompletem g┬│owic do badania jamy brzusznej i vaginalnej
 • aparat EKG stacjonarny i przeno┬Âny
 • spirometr do badania uk┬│adu oddechowego
 • audiometr do diagnozowania wad s┬│uchu
 • uroflometr do bada├▒ czynno┬Âciowych dolnego odcinka uk┬│adu moczowego
 • bank glukometrów i ci┬Ânieniomierzy
 • nebulizatory ( inhalatory)

 

W Przychodni BLAMED przez ca┬│y rok organizowane s┬▒ liczne akcje profilaktyczne tj:

 • badanie densytometryczne (osteoporoza)
 • badania Dopplerowskie naczy├▒ ┬┐ylnych i t├¬tniczych
 • badania mammograficzne
 • badania audiometryczne
 • badania na poziom hemoglobiny glikozowanej
 • badania cytologiczne
 • badania wad postawy u dzieci