hot links menu
Poradnia dzieciêca

ImageDo lekarzy mo¿na zarejestrowaæ siê osobi¶cie , za po¶rednictwem osób trzecich oraz telefonicznie od godziny 08.30 pod numerem telefonu 34 327-02-54

O naszych najm³odszych Pacjentów troszcz± siê najlepsi lekarze pediatrzy, którzy zapewniaj± kompleksow± opiekê medyczn± zarówno nad dzieæmi zdrowymi, jak i chorymi od urodzenia a¿ do 18 r.¿ .

W Poradnia pediatrycznej lekarze i pielêgniarki wykonuj± :

  • badania patrona¿owe
  • bilanse zdrowia
  • badania przesiewowe
  • szczepienia ochronne dzieci wg kalendarza szczepieñ
  • szczepienia przeciw grypie i WZW

Lek. med. Krystyna Ucieklak  -  pediatra , specjalista chorób p³uc

Poniedzia³ek   - 08.00 – 12.00  ( od 12.00 do 13.00 – wizyty domowe )

Wtorek            - 11.00 – 14.00 ( od 14.00 do 15.00 – wizyty domowe )

¦roda              - 13.00 – 17.00  ( od 17.00 do 18.00 – wizyty domowe )

Czwartek         - 08.00 – 12.00 ( od 12.00 do 13.00 – wizyty domowe )

Pi±tek              - 08.00 – 12.00 ( od 12.00 do 13.00 – wizyty domowe )

 

 

Lek. med. Anna Przestrzelska -  pediatra , specjalista chorób p³uc  

Poniedzia³ek   - 11.00 – 14.00 ( od 14.00 do 15.00 – wizyty domowe )

Wtorek            - 08.00 – 12.00 ( od 12.00 do 13.00 – wizyty domowe)

¦roda              - 08.00 – 12.00 ( od 12.00 do 13.00 – wizyty domowe)

Czwartek         - 13.00 – 17.00 ( od 17.00 do 18.00 – wizyty domowe )

Pi±tek              - 08.00 – 12.00 ( od 12.00 do 13.00 – wizyty domowe)

 

 

Image Image 

Image Image