hot links menu
Pielêgniarki ¦rodowiskowo - Rodzinne

ImageSzczególn± opiek± otaczamy wszystkich pacjentów, którzy potrzebuj± pomocy pielêgniarskiej.

Pielêgniarki ¶rodowiskowo – rodzinne udzielaj± pielêgniarskich ¶wiadczeñ opieki zdrowotnej w domu pacjenta  po uprzednim zleceniu od lekarza rodzinnego.

Realizacja opieki nad pacjentem nastêpuje od poniedzia³ku do pi±tku w godzinach od 08.00 do 18.00 z wy³±czeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Pielêgniarki planuj± i realizuj± kompleksow± opiekê pielêgniarsk± w zakresie:

  • promocji zdrowia i profilaktyki chorób
  • ¶wiadczeñ pielêgniarskich
  • ¶wiadczeñ diagnostycznych
  • ¶wiadczeñ leczniczych
  • ¶wiadczeñ rehabilitacyjnych

 

Z pielêgniarkami ¶rodowiskowymi mo¿na kontaktowaæ siê w Przychodni BLAMED codziennie w godzinach :

Anna Kêsik                  - od 10.00 – 12.00  tel. 034 366 - 96 - 85

And¿elika Nowak        - od 11.00 – 13.00  tel. 034 366 - 96 - 85

lub pod nr  0 604 662 992