hot links menu
Po³o¿na ¦rodowiskowo - Rodzinna

Po³o¿na ¶rodowiskowa realizuje kompleksow± pielêgnacyjn± opiekê po³o¿niczo-neonatologiczno –ginekologiczn± obejmuj±c±:

  • edukacjê w zakresie planowania rodziny
  • opiekê w okresie ci±¿y , porodu , po³ogu
  • opiekê nad kobiet± , noworodkiem i niemowlêciem do ukoñczenia drugiego miesi±ca ¿ycia.
  • opiekê w chorobach ginekologicznych
  • opiekê nad kobiet± w ka¿dym okresie ¿ycia .

Realizacja opieki nad noworodkiem i po³o¿nic±  nastêpuje po wcze¶niejszym zg³oszeniu rodziny o powrocie matki z dzieckiem ze szpitala do domu – od poniedzia³ku do pi±tku w godzinach od 08.00 do 18.00 z wy³±czeniem sobót , niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Kontakt z po³o¿n± P. Wanda Chudy pod numerem tel. 034 327-03-78 wew. 15.