hot links menu
Program Profilaktyki Chorób Uk³adu Kr±¿enia
18.03.2008.
 
Zapraszamy osoby w wieku 35,40,45,50,55,lat u których nie zosta³a dotychczas rozpoznana choroba uk³adu kr±¿enia i w okresie 5 lat nie korzystali ze ¶wiadczeñ w ramach programu.
Do najistotniejszych czynników ryzyka tej choroby nale¿±:
- podwy¿szone ci¶nienie krwi
- podwy¿szony cholesterol i cukier
- palenie tytoniu
- nadwaga i oty³o¶æ
-obci±¿enia genetyczne
- nieracjonalne od¿ywianie
- wiek
- niska aktywno¶æ ruchowa
 
Wystarcz± chêci i czas , aby unikn±æ najczê¶ciej wystêpuj±cej w Polsce i na ¶wiecie przyczyny zgonu.
 
Rejestracja na badanie osobista lub pod numerem tel: /034/ 327-03-78
Prosimy zabraæ kartê us³ug medycznych